cay noi dai

Cây nối dài

Miễn phí

Mã hàng   Mô tả
UGTB-3200 Cây nối dài đoạn thứ 3
UGTZ-400 Cây nối dài 2 đoạn (2x2m)
UGEZ-250 Cây nối dài 2 đoạn (2×1.25m)
UGTP-16 Cây nối dài 3 đoạn (3x2m)
Xuất xứ Đức

Mô tả sản phẩm

Cây nối dài

Mã hàng   Mô tả
UGTB-3200 Cây nối dài đoạn thứ 3
UGTZ-400 Cây nối dài 2 đoạn (2x2m)
UGEZ-250 Cây nối dài 2 đoạn (2×1.25m)
UGTP-16 Cây nối dài 3 đoạn (3x2m)
Xuất xứ Đức